Our Stories

[column-group] [column size=two-third] NgaiTakoto Pouwhenua This Pou tells the story of NgaiTakoto through their principal Tupuna, Tuwhakatere and his son, Hoka, the smaller figure below. Tuwhakatere’s two wives are beside …